Organizers

President

Michisuke Yuzaki
(Keio University)

Executive Committee Chair

Hirokazu Hirai
(Gunma University)

Executive Committee Vice-Chair

Kazuhisa Kohda
(Keio University)

Executive Committee Members

Hiroyuki Kamiguchi
Meigen Liu
Masaru Mimura
Kazunori Nakajima
Hideyuki Okano
Norihiro Suzuki
Takao Takahashi
Masato Yasui
Kazunari Yoshida
(RIKEN Brain Science Institute)
(Keio University)
(Keio University)
(Keio University)
(Keio University)
(Keio University)
(Keio University)
(Keio University)
(Keio University)

(Alphabetical order)

Program Committee Chair

Shigeo Okabe
(The University of Tokyo)

Program Committee Members

Chihiro Akazawa
Hiroko Baba
Tomoki Fukai
Yukiko Goda
Yoshio Goshima
Yukiko Gotoh
Yutaka Hata
Hirokazu Hirai
Tatsumi Hirata
Yuji Ikegaya
Kaoru Inokuchi
Atsushi Iriki
Yoshikazu Isomura
Takeshi Iwatsubo
Hiroyuki Kamiguchi
Tadafumi Kato
Satoshi Kida
Shigeru Kitazawa
Reiko Kobayakawa
Hideaki Koizumi
Shuichi Koizumi
Hiroshi Kuba
Yasuo Kuniyoshi
Hiroshi Kunugi
Toshiya Manabe
Mariko Miyata
Masaru Mimura
Masayuki Miura
Ikue Mori
Hajime Mushiake
Kazunori Nakajima
Toshihisa Ohtsuka
Haruo Okado
Hirotaka James Okano
Kazuo Okanoya
Hitoshi Okazawa
Tatsushi Onaka
Takaomi Saido
Yasuhiko Saito
Kuniyoshi L. Sakai
Takeshi Sakurai
Kazuyuki Samejima
Tsutomu Sasaki
Yu Sato
Kazunobu Sawamoto
Katsuei Shibuki
Tomomi Shimogori
Kyoko Suzuki
Masato Taira
Takuya Takahashi
Tomoyuki Takahashi
Manabu Tanifuji
Kazushige Touhara
Akio Tsuboi
Shoji Tsuji
Keiji Wada
Ayako M. Watabe
Masahiko Watanabe
Yuchio Yanagawa
Masao Yasui
Junichiro Yoshimoto
(Tokyo Medical and Dental University)
(Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences)
(RIKEN Brain Science Institute)
(RIKEN Brain Science Institute)
(Yokohama City University)
(The University of Tokyo)
(Tokyo Medical and Dental University)
(Gunma University)
(National Institute of Genetics)
(The University of Tokyo)
(University of Toyama)
(RIKEN Brain Science Institute)
(Tamagawa University)
(The University of Tokyo)
(RIKEN Brain Science Institute)
(RIKEN Brain Science Institute)
(Tokyo University of Agriculture)
(Osaka University)
(OSAKA BIOSCIENCE INSTITUTE)
(Hitachi, Ltd.)
(University of Yamanashi)
(Nagoya University)
(The University of Tokyo)
(National Center of Neurology and Psychiatry)
(The University of Tokyo)
(Tokyo Women's Medical University)
(Keio University)
(The University of Tokyo)
(Nagoya University)
(Tohoku University)
(Keio University)
(University of Yamanashi)
(Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science)
(The Jikei University School of Medicine)
(The University of Tokyo)
(Tokyo Medical and Dental University)
(Jichi Medical University)
(RIKEN Brain Science Institute)
(Nara Medical University)
(The University of Tokyo)
(Kanazawa University)
(Tamagawa University)
(Gunma University)
(University of Yamanashi)
(Nagoya City University)
(Niigata University)
(RIKEN Brain Science Institute)
(Yamagata University)
(Tokyo Medical and Dental University)
(Yokohama City University)
(Doshisha University)
(RIKEN Brain Science Institute)
(The University of Tokyo)
(Nara Medical University)
(The University of Tokyo)
(National Center of Neurology and Psychiatry)
(The Jikei University School of Medicine)
(Hokkaido University)
(Gunma University)
(Keio University)
(Okinawa Institute of Science and Technology)

(Alphabetical order)

Organization Committee Chair

Yuichiro Anzai
(Japan Society for the Promotion of Science)

Organization Committee Members

Teruhiko Higuchi
Nobutaka Hirokawa
Ichiro Kanazawa
Shinichi Kohsaka
Katsuhiko Mikoshiba
Yasushi Miyashita
Hidehiro Mizusawa
Shigetada Nakanishi
Toru Nishikawa
Hideyuki Okano
Tadaharu Tsumoto
(National Center of Neurology and Psychiatry)
(The University of Tokyo)
(International University of Health and Welfare)
(National Center of Neurology and Psychiatry)
(RIKEN Brain Science Institute)
(The University of Tokyo)
(National Center Hospital, NCNP)
(Osaka Bioscience Institute)
(Tokyo Medical and Dental University)
(Keio University)
(RIKEN Brain Science Institute)

(Alphabetical order)